Bexmas Kobra NO48057/12

HD:A(fri)
SAS:2(svak lyttet)
Spondilose:0(fri)

 

 Innavlskoeffisient 0%         Utvidet stamtavle         Fiktiv stamtavle